TYPY ORGANIZAČNÍ STRUKTURY VE FIRMĚ

A JEJÍ DŮLEŽITOST PRO HR ODDĚLENÍ

Úspěšnost firmy není dána pouze správně definovaným cílem, kvalitním produktem nebo službou, která je zákazníky žádána, ale také správně nastavenou organizační strukturou.

Typy organizační struktury jsou různé, co to ale vlastně organizační struktura je?

Organizační strukturu můžeme definovat jako oficiálně kodifikované hierarchické uspořádání vztahů mezi jednotlivými pracovními místy v rámci organizačních útvarů a vztahů mezi útvary v rámci organizace. Zahrnuje vztahy nadřízenosti a podřízenosti a řeší vzájemné pravomoci (kompetence), vazby a odpovědnost.

V praxi se můžeme setkat s celou řadou organizačních struktur, všechny se však odvíjí od čtyř hlavních typů. Existuje liniová organizační struktura, funkcionální organizační struktura, liniově-štábní organizační struktura a maticová organizační struktura. Podívejme se na nyní na jednotlivé hlavní typy organizačních struktur důkladněji a prozkoumejme jejich výhody a nevýhody.

LINIOVÁ ORGANIZAČNÍ STRUKTURA

 

 

Nejstarší typ organizační struktury podniku, který je založený na důsledném uplatňování principu jediného odpovědného vedoucího.

Výhody:

Jednoduchost organizačních vztahů

Jednoznačnost pravomoci a odpovědnost

Krátké řetězce informačních vazeb

Nevýhody:

Nutnost univerzálních znalostí řídících pracovníků, což je v praxi velmi obtížně uskutečnitelné

Nevhodná pro větší a složitější podniky

FUNKCIONÁRNÍ ORGANIZAČNÍ STRUKTURA

Základem této struktury je uspořádání, kdy má pracovník různé nadřízené pro různé oblasti fungování organizace.

Výhody:

Specializace funkčních vedoucích

Vysoká odbornost

Nevýhody:

Velká četnost a složitost vazeb mezi zaměstnanci i jednotlivými odděleními

Narušení principu jediného vedoucího

Křížení kompetencí

Absence koordinačních center

Problém s koordinací – zaměstnanec může dostávat od různých podřízených protichůdné pokyny

LINIOVĚ ŠTÁBNÍ ORGANIZAČNÍ STRUKTURA

Tento typ organizační struktury je v současnosti nejrozšířenějším druhem. Tato struktura vznikla kombinací liniové a funkcionární struktury a sestává ze dvou složek:

Liniová složka:

Tvoří ji liniové útvary uspořádané dle principu jediného odpovědného vedoucího.

Štábní složka:

Vznikla jako reakce na rostoucí složitost řízení v organizaci. Tzv. štáb je tvořen odborníky specializovanými na různé oblasti řízení. Úkolem štábu je provádět činnosti zajišťující a podporující řídící činnost liniového vedoucího.

Výhody:

Podpora týmové práce

Úzká spolupráce vedoucích pracovníků a specialistů

Diversifikace odpovědnosti

Nevýhody:

Nepružnost a malá adaptabilita

Růst složitosti řízení

Tlak na rozšiřování počtu specialistů

Nutnost nadprůměrné odbornosti liniových vedoucích

MATICOVÁ ORGANIZAČNÍ STRUKTURA

Vzniká tehdy, když je liniově štábní struktura doplněna o další doplňkovou strukturu orientovanou na řešení konkrétního projektu. V tomto typu organizační struktury vznikají 2 typy útravů:

Funkční útvary specialistů:

Například výzkum, výroba, nákup, marketing

Cílově orientované útvary:

Výzkumné a vývojové projekty, výrobní programy

Členové týmu jsou v případě maticové organizační struktury podřízeni jak vedoucímu projektu, tak i vedoucímu konkrétního projektu.

Výhody:

Schopnost operativního vytváření projektových týmů

Týmová práce napříč odděleními

Vysoká pružnost vhodná pro krátkodobé řízení

Nevýhody:

Vztahy dvojí podřízenosti, kdy není zřejmé, který nadřízený je důležitější

Organizační struktura v praxi personálního oddělení

Organizační struktura bývá zachycena a oficiálně kodifikována v podnikových směrnicích a popisech pracovních míst. Personalisté musejí organizační strukturu bezpečně znát a udržovat ji aktuální. Organizační struktura je pro ně důležitá pro nastavení vazeb nadřízenosti, podřízenosti, pravomocí a odpovědností jednotlivých lidí nebo pracovních pozic, na kterých lidé pracují. To je velmi důležité pro řízení lidí, rozhodování a schvalování.

Tradiční způsob, jakým personalisté organizační strukturu zaznamenávají, je vytváření speciálních grafů v programech jako je Microsoft Word či PowePoint. Tyto grafy jsou ovšem statické a jejich údržba stojí personální oddělení velkém množství času.

Existují však softwarová řešení, která umí vytvořit organizační strukturu v grafické podobě automaticky a bez jediného zásahu HR manažera. Pokud i vám zabírá tvorba a aktualizace organizační struktury podniku příliš mnoho času, vyzkoušejte personální software Pinya HR, který umí organizační strukturu vytvořit pomocí jediného kliku.

Více informací o tvorbě organizační struktury se dozvíte zde.

Pokud si chcete vyzkoušet kompletní software Pinya HR, máme pro vás demo. Požádejte o vstup do dema, je to zdarma a nezávazně a vyzkoušejte automatizaci HR procesů včetně tvorby organizační struktury.

 

 

Požádat o vstup do dema

Pinya HR